அறிக்கைகள்

1980. "British-Canadian literary relations: prose", Britain and Canada: A colloquium held at Leeds, October, 1979.Commonwealth Foundation Occasional Paper No. 49, 1980, 17-22. Drafts, published version

இந்த உருப்படியுடன் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் எதுவும் இல்லை