அறிக்கைகள்

“Evolutionary mechanisms of the spatial economy”. Unpublished paper

இந்த உருப்படியுடன் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் எதுவும் இல்லை