Fonds 1364 - Fritz M. Heichelheim fonds

அடையாளப் பரப்பு

உசாத்துணைக் குறி

UTA 1364

தலைப்பு

Fritz M. Heichelheim fonds

திகதி

  • ca. 1922-1968 (Creation)

விவரிப்பு மட்டம்

Fonds

அளவும் ஊடகமும்

3.56 m of textual and graphic records (25 boxes)

சூழமைவுப் பரப்பு

ஆக்கியவரின் பெயர்

(1901-1968)

வாழ்க்கை வரலாற்று வரலாறு?

Fritz Moritz Heichelheim was born on May 6th, 1901 in Giessen (Hesse) Germany, the son of a banker, Albert Heichelheim. Heichelheim married Gerta Oppenheimer in 1934 and together they had one son named Peter, who later became a doctor. Heichelheim was educated at the Landgraf Ludwig Gymnasium in Giessen and Giessen University. In 1923 he passed the “Oberlehrarexamen” in Latin, Greek, History and Arabic (first class). In 1925 he obtained his PhD in Philosophy. His thesis, “Die Auswartige Bevolkerung im Ptolemaerreich”, was published in 1925. He also studied Classics, Ancient history and Oriental languages at Munich and Berlin.

After receiving his doctorate, Heichelheim taught at Gymnasia in Hesse and was also appointed “Privatdozent fur Alte Geschichte” at the University of Giessen. In 1933, after teaching at Hesse for ten years and at Giessen for four, he was dismissed as a non-Aryan and chose to leave Germany. For two and a half years, he received research grants from the Classical Faculty of Cambridge University, the Rockefeller Foundation and the Society for the Protection of Science and Learning. These grants allowed Heichelheim to complete “Wirteschaftsgeschichte des Altertums vom Palaolithikum bis zur Volkerwanderung der Germanen, Slawen und Araber”, a 1200 page book published by A.W. Sijthoff of Leiden in 1938. In 1936 and in 1938 he received a grant from the Leon Bequest Committee at the University of London to do historical research. In 1938/39 he lectured on Select Papyri at Classical Faculty at Cambridge University. In 1941 he began the cataloguing of Greek coin collections housed at the Fitzwilliam Museum in Cambridge. Heichelheim began teaching at Nottingham University in 1942 and continued until 1948 when he accepted a position as lecturer at University College, University of Toronto in the Department of Classics. At the same time of his appointment with the University of Toronto, Heichelheim received an honorary professorship in Ancient economic history at Giessen, his old university. He was appointed assistant professor in 1953, Associate professor in 1958 and professor in 1962. In 1961, the University of Giessen bestowed upon him an honorary doctoral degree in agriculture. In 1963 he was a visiting professor at the Free University of Berlin and in 1966 he was elected a Fellow of the Royal Society of Canada.

Within the academic world, Prof. Heichelheim was known as an expert numismatist, papyrologist and an expert in the economic history of the ancient world, particularly the Greeks and Romans. He was a respected scholar who published some 600 items including books, articles, reviews and chapters to various survey histories in collaboration with other authors such as E. N. Adler, Elemer Balogh, and Cedric Yeo. Some of his more popular works include Ancient Economic History, published in two volumes in 1958 and 1964 and History of the Roman People with Cedric Yeo in 1962. He is credited with discovering the boom and bust economic cycle in the Roman and Greek empires. An accomplished linguist, Prof. Heichelheim was renowned for his facility in 20 languages. In the early 1950’s he persuaded the University of Toronto to enter into a joint project with the University of Giessen to translate and publish the Geissen papyri and ostrakai. He acted as director of the staff committee on this project throughout the 1950s. He also developed several theories including that the modern alphabet was first developed from a musical scale, and that the human idea of living in a city will soon come to an end.

Professor Heichelheim died of a heart attack on Monday April 22, 1968 on the front campus of the University of Toronto.

ஆவண வரலாறு

This accession comprises all the records of the Fritz M. Heichelheim fonds. Originally received into the Library following his death in 1968, they were managed until 2004 by the Fisher Rare Book Library. In the fall of 2004, these papers were transferred to the University Archives. Since the records had been partially arranged and described by the Fisher, the original order of the records is not known. However, an attempt was made wherever possible to maintain the integrity of the records as they were received.

Immediate source of acquisition or transfer

உள்ளடக்கம், கட்டமைவுப் பரப்பு?

நோக்கமும் உள்ளடக்கமும்

This fonds contains the personal papers of Prof. Fritz Moritz Heichelheim, mainly while professor of classics at the University of Toronto (1948-1968) and in academic positions at Universities in Britain such as Cambridge and Nottingham University.

The largest series (Series 1) contains correspondence spanning 46 years received from friends, family and colleagues living in North America as well as Europe, the Middle East and Africa. Correspondence is in mostly English and German depending on the language of the writer. Some of Prof. Heichelheim’s outgoing replies will be found scrawled on the back of the incoming letter or as a separate documents. The completeness of this series documents Prof. Heichelheim’s wide interest in classical studies, numismatics and papyri translation. Other series document some of his teaching and research activities, mainly at universities in England as well as his literary works on Roman and Greek history also in both English and German. No manuscripts for his major books such as his published thesis in the 1930’s or his collaborative works such as A history of the Roman people (1962) with C. A. Yeo have been found.

His extensive work in numismatics however will be found in Series 5. This series contains the manuscript and photographs for his catalogue Sylloge Nummorum Graecorum Vol. IV of the General and Leake Collections at the Fitzwilliam Museum, Cambridge produced mainly during the late 1930’s to the 1950s. Records in this series provide some documentation on the joint project of University of Toronto and Heichelheim’s previous employer, the University of Giessen in Germany. This project directed by Prof. Heichelheim during the 1950s dealt with the translation and publication of the Giessen papyrus and ostraka (handwriting on pottery).

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

அணுக்கம், பயன் பரப்பு நிபந்தனைகள்?

அணுக்க ஆளுகை நிபந்தனைகள்?

Open

Conditions governing reproduction

Language of material

  • ஆங்கிலம்
  • ஜெர்மன்

Script of material

Language and script notes

Correspondence is in mostly English and German.

இயற்பியல் சிறப்பியல்புகளும் தொழில்நுட்பத் தேவைகளும்

Finding aids

உதவு கருவி பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது

தொடர்புடைய பொருட் பரப்பு

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

தொடர்புடைய விவரணங்கள்

குறிப்புகள் பரப்பு

மாற்று அடையாளம்காட்டிகள்/ இனங்காணி?

Accession

B2004-0018

அணுக்க நுழைவாயில்கள்/ அணுகுமுனைகள்?

பொருட்துறை அணுக்க நுழைவாயில்கள்

இட அணுக்க நுழைவாயில்கள்

பெயர் அணுக்க நுழைவாயில்கள்

வகைமை அணுக்க நுழைவாயில்கள்?

விவரிப்பு அடையாளம்காட்டி

http://go.utlib.ca/cat/8718514

நிறுவன அடையாளம்காட்டி

Rules and/or conventions used

மொழிகள்

வரிவடிவங்கள்

மூலங்கள்

Accession area

தொடர்புடைய பொருட்துறைகள்

தொடர்புடைய நபர்களும் நிறுவனங்களும்

தொடர்புடைய வகைமைகள்

தொடர்புடைய இடங்கள்