Collection 006 - Harley J. Spiller collection

அடையாளப் பரப்பு

உசாத்துணைக் குறி

CA UTSC 006

தலைப்பு

Harley J. Spiller collection

திகதி

  • [1860s], 1893, 1896, 1904, 1910-2014 (Creation)

விவரிப்பு மட்டம்

Collection

அளவும் ஊடகமும்

2.9 m of textual records.
29 photographs : b&w and col.
5 vinyl enclosures.
1 fan.
1 framed menu.

சூழமைவுப் பரப்பு

ஆக்கியவரின் பெயர்

(1959-)

வாழ்க்கை வரலாற்று வரலாறு?

Harley J. Spiller was born in 1959 in Buffalo, New York. He is a museum educator, collector, and author and is known for his collections of menus and coins. Spiller graduated from Northwestern University and, in 1981, moved to New York to pursue a career in the museum field. Soon after his move, Spiller received a job as an administrative assistant for the curatorial department of the Jewish Museum.

Spiller first began collecting menus on his nightly walks up and down the streets of the Upper West Side, where he lived when he started working at the Jewish Museum. Harley, an English major, took advantage of the free and easily accessible mass printed take out menus available as a result of the “menuing” phenomenon occurring at this time. When Spiller moved to a new apartment in Manhattan, he continued his nightly walks and collecting menus. As others heard about his growing collection of menus they began to gift their own menus that they had accumulated. The collection of menus and Chinese cuisine related artifacts was augmented through eBay purchases made by Spiller.

Spiller’s material, both menus and artifacts, have been featured in several museum displays and exhibits including the “A Million Menus” exhibit.

ஆவண வரலாறு

Material was purchased by UTSC and transferred to Collections at UTSC Library by Harley J. Spiller in December 2014. In August 2015, Archives & Special Collections took over the care of the material.

Immediate source of acquisition or transfer

உள்ளடக்கம், கட்டமைவுப் பரப்பு?

நோக்கமும் உள்ளடக்கமும்

The collection is comprised of menus from around the world featuring a variety of cuisines including Afghan, American, Argentinian, Armenian, Asian, Bangladeshi, Brazilian, Burmese, Cambodian, Caribbean, Chinese (Peking, Szechuan, Shanghai, Yunnan, Mandarin, Cantonese, Hunan and Jiangnan), Colombian, Cuban, Dutch, Ecuadorian, Egyptian, European, Filipino, Finnish, French, Hong Kong style, Indian, Indochinese, Indonesian, Islamic, Israeli, Italian, Jamaican, Japanese, Korean, Laotian, Latin American, Lebanese, Malaysian, Mediterranean, Mexican, Middle Eastern, Mongolian, Moroccan, Mughlai, Nepalese, Pakistani, Pan-Asian, Peruvian, Russian, Scandinavian, Singaporean, Southwestern, Spanish, Taiwanese, Thai, Tibetan, Turkish, Venezuelan, Vietnamese, seafood and vegetarian.

Menus are from restaurants located in Kenya, Morocco, South Africa, China (Beijing, Hangzhou and Shanghai), Egypt, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia, the Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Tibet, Turkey, Vietnam, Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, England, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Scotland, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Wales, Antigua and Barbuda, the Bahamas, Barbados Bermuda, Canada (British Columbia, Manitoba, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Quebec, Saskatchewan and Yukon Territory), Costa Rica, Cuba, Curaçao, El Salvador, Greenland, Guatemala, Mexico, Panama, the United States (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin and Wyoming), Australia, New Caledonia (France) New Zealand, Argentina, Bolivia, Chile, Peru and Venezuela.

Menus types included placemat menus, single sheet menus, trifold and four fold menus, five fold, seven fold and menus in booklet style. Some menus are laminated while others are in vinyl enclosures. Menus range from take away and delivery, to eat in and include wine lists, menus for cafes, breakfast menus and menus for cafeteria lunches.

The material is divided into Series 1 Menus. The series is divided into 6 subseries: Africa, Asia, Europe, North America, Oceania and South America.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Accruals are expected.

System of arrangement

Material was arranged by the Archivist. Records are arranged by geographic region and alphabetically.

அணுக்கம், பயன் பரப்பு நிபந்தனைகள்?

அணுக்க ஆளுகை நிபந்தனைகள்?

Material is open for research. Some material may be restricted due to preservation concerns.

A portion of the menus may not be available due to ongoing digitization.

Conditions governing reproduction

Material can be reproduced for scholarly purposes and private research. Copyright is retained by the owners. Permissions must be obtained from the copyright holder to publish materials.

Language of material

Script of material

Language and script notes

இயற்பியல் சிறப்பியல்புகளும் தொழில்நுட்பத் தேவைகளும்

Material is prone to tearing. Several booklet style menus are coming apart at the binding.

Finding aids

File list is available.

உதவு கருவி தோற்றுவிக்கப்பட்டது

தொடர்புடைய பொருட் பரப்பு

Existence and location of originals

Existence and location of copies

To view the digitized collection so far, please visit Internet Archives: https://archive.org/details/spiller

Related units of description

Harley J. Spiller fonds

தொடர்புடைய விவரணங்கள்

குறிப்புகள் பரப்பு

குறிப்பு

Citation of the material should include the following elements:

University of Toronto Scarborough Library, Archives & Special Collections, Fonds/Collection title, Series Name - Box # File # - Item # (if applicable).

மாற்று அடையாளம்காட்டிகள்/ இனங்காணி?

Accession

2014-002

Accession

2015-001

Accession

2015-002

Accession

2015-007

Accession

2015-008

அணுக்க நுழைவாயில்கள்/ அணுகுமுனைகள்?

பொருட்துறை அணுக்க நுழைவாயில்கள்

இட அணுக்க நுழைவாயில்கள்

பெயர் அணுக்க நுழைவாயில்கள்

வகைமை அணுக்க நுழைவாயில்கள்?

கட்டுப்பாட்டுப் பரப்பின் விவரிப்பு

விவரிப்பு அடையாளம்காட்டி

நிறுவன அடையாளம்காட்டி

Rules and/or conventions used

Dates of creation revision deletion

Description was entered by Amanda Tomé, August 2016.
Genre access points entered by AT, November 2016.
Item level menus added by TF, March 2018.

மொழிகள்

வரிவடிவங்கள்

மூலங்கள்

Accession area

தொடர்புடைய பொருட்துறைகள்

தொடர்புடைய நபர்களும் நிறுவனங்களும்

தொடர்புடைய வகைமைகள்

தொடர்புடைய இடங்கள்