அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 3819 results

Archival description
University of Toronto Scarborough Library, Archives & Special Collections
அச்சு முன்காட்சி View:

IBM System 360, Scarborough College

A book by IBM System with pictures of the IBM plant in Don Mills as well as the manufacturing of the Model 20 computer/processor that was built for Scarborough College

Groups of students

Photos of student in Scarborough College jerseys, cheerleaders, Scarborough football team, groups of students in the H-Wing patio or sitting outside, a circle of chairs and students in the Meeting Place (1968), and a French Student Union gathering in the Meeting Place called "Pauline Julien."

Horse stables

Photos of groups of students/people on horses in the valley.

Unknown location - no title (4)

Contains one menu that says "Welcome" in English and Chinese on front cover. Featuring dishes such as shark's fin and bird's nest soup.

3041-3172

File contains a total of 111 B&W negatives and 439 colour negatives depicting alumni, awards ceremonies, staff, events etc; negatives are placed in archival preservers; descriptions include: "Kim McClean, Portrait"; "Staff Bazaar 1999"; "Chamber of Commerce Luncheon- Advancement"; "Chamber of Commerce '99- Management Barbecue"; "Recreation Staff"; "International Development Studies-Discussion Miller Lash House"; "IDS Panel Discussion, 1999"; "Students Promo White Back"; "Humanities Staff"; "Crawford Arts Management-Panel Discussion"; "Arts Management-Crawford"; "Awards Night '1999"; "Sandy Borins, Portrait"; "Management Staff '99"; "Powers Law, Management, Class, Lecture"; "Classroom Krashinky, Management Literacy, Cultural Malo Hopkinson"; "Fearon, Powers, Management Colours '99"; " Management Co-op Placement"; "Elizabeth Cooper- Colour"; "Choir Students Hall, 1999"; "B- Girls Cultural Theatre-Drama-1999"; "Grounds Crew President, SAC spirit Week"; "Informal Portrait 1999-Collin Nacleod"; "Management Co-op Staff-Chris Bovaird"; "Choir Gallery, Cultural 1999"; "Choir, Band, Cultural, Colour"; "Environmental Science-Registrar"; "Health Fair January 2002"; "Computer Science Health Fair"; "Syed Ahmed-Management"; "Management Co-op"; "Cultural Drama Headshot-Crack Walker"; "Miller Lash-Millineum Grant-John McKay, Mp, Event, Dignitary"; "Miller Lash Millenium-Project"; "Management Co-op Promo"; "Registrar Promo"; "Godspell, Headshot, Drama Cultural"; "Andrew Godspell Headshot Drama"; "Godspell, Music, Drama Cultural"; "Kalia Godspell Headshot Drama Cultural"; "Julie Baragar- Godspell Headshot"; "Mike Mamsey-Godspell Headshot"; "Chris-Godspell Heashot"; "Godspell Headshot Drama Cultural"; "Godspell Headshot Cultural Peter Hamvas"; "Computer Science- President Birgeneau"; "Alumni Vest Lisa Fenton"; "Taiko Drummers, Cultural Event, Music"; "CITD Open House-Macleod Paper, Library"; "CITD open house"; "Academic French Humanities-Management Guest Lecture Founder of Tucow.com"; "Management Fashion Show"; "Music donates Appreciation Reception Choir, Cultural Miller Lash" ; "Choir Cultural Miller Lash"; "Students in Hall, Couselling"; "Choir Cultural"; "Campus Police Charity Head Shave"; "Hanif SCSC"; "Fran Wdowczyk Residence Dons"; "Art Co-op 2000"; "Arts Co-op Panel Discussion Crawford"; "Open Mike Night, Cultural, Attic, Dance, Writer, Erin Moure"; "Open Mike Night"; "Reception Miller Lash House"; "Management Jason Wei, Lecture Classroom, Colour"; Management Lecture Classroom, Colour"; "Gallery Opening Student show- Erica Devasconcelos Writer, Cultural Art"; "Gallery Opening, Student Show Cultural, Art"

Alumni; Alumni and Alumnae; Alumni Association; Arts Co-op Management; Chemistry; Children; Choir; Co-op Management; Counselling Services; Drama; Environmental Studies; Humanities Wing; Lectures; Library; Librarians; Library Buildings; Management; Miller Lash House; Orientation; Registrar; Scarborough (Ont.); Social Sciences; Staff, Students; Student Housing Staff; Theatre; University of Toronto Scarborough Campus; UTSC Library; Buildings - Interiors; Events - Celebrations and Socials; Events - General; Faculty and Staff - General; Faculty and Staff - Teaching; Grounds - Campus Views; Portraits - Students - Portraits - Faculty and Staff; Students - General; Students - Activities; Students - Associations and Clubs

North America

The subseries includes menus from countries part of the North American continent including Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Canada, (from the provinces of British Columbia, Manitoba, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia Ontario, Quebec, Saskatchewan and the Yukon), Costa Rica, Cuba, Curaçao (part of the Kingdom of the Netherlands), El Salvador, Greenland (part of Denmark), Guatemala, Mexico, Panama, and the United States of America, (from the states of Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming).

Menu types include take out menus, booklet style menus, tri-fold and four fold menus, small card menus and single sheet menus.

Menus feature Chinese, Italian, Mexican, Cambodian, Tibetan, Vietnamese, Islamic, Spanish, Jamaican, Armenian, Israeli, Malaysian, American, Mongolian, Singapore, Thai, Taiwanese, Burmese, Korean, Laotian, Japanese, Middle Eastern, Afghan, Lebanese, Ecuadorian, Turkish, Peruvian, Argentinian, Egyptian, Venezuelan, Hong Kong style, seafood and vegetarian cuisine.

Harley J. Spiller collection

 • CA UTSC 006
 • Collection
 • 1893, 1896, 1910-2014

The collection is comprised of menus from around the world featuring a variety of cuisines including Afghan, American, Argentinian, Armenian, Asian, Bangladeshi, Brazilian, Burmese, Cambodian, Caribbean, Chinese (Peking, Szechuan, Shanghai, Yunnan, Mandarin, Cantonese, Hunan and Jiangnan), Colombian, Cuban, Dutch, Ecuadorian, Egyptian, European, Filipino, Finnish, French, Hong Kong style, Indian, Indochinese, Indonesian, Islamic, Israeli, Italian, Jamaican, Japanese, Korean, Laotian, Latin American, Lebanese, Malaysian, Mediterranean, Mexican, Middle Eastern, Mongolian, Moroccan, Mughlai, Nepalese, Pakistani, Pan-Asian, Peruvian, Russian, Scandinavian, Singaporean, Southwestern, Spanish, Taiwanese, Thai, Tibetan, Turkish, Venezuelan, Vietnamese, seafood and vegetarian.

Menus are from restaurants located in Kenya, Morocco, South Africa, China (Beijing, Hangzhou and Shanghai), Egypt, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia, the Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Tibet, Turkey, Vietnam, Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, England, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Scotland, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Wales, Antigua and Barbuda, the Bahamas, Barbados Bermuda, Canada (British Columbia, Manitoba, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Quebec, Saskatchewan and Yukon Territory), Costa Rica, Cuba, Curaçao, El Salvador, Greenland, Guatemala, Mexico, Panama, the United States (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin and Wyoming), Australia, New Caledonia (France) New Zealand, Argentina, Bolivia, Chile, Peru and Venezuela.

Menus types included placemat menus, single sheet menus, trifold and four fold menus, five fold, seven fold and menus in booklet style. Some menus are laminated while others are in vinyl enclosures. Menus range from take away and delivery, to eat in and include wine lists, menus for cafes, breakfast menus and menus for cafeteria lunches.

The material is divided into Series 1 Menus. The series is divided into 6 subseries: Africa, Asia, Europe, North America, Oceania and South America.

Spiller, Harley J.

Menus

The series comprises menus from around the world featuring a variety of cuisines including Afghan, American Argentinian, Armenian, Asian, Bangladeshi, Brazilian, Burmese, Cambodian, Caribbean, Chinese (Peking, Szechuan, Shanghai, Yunnan, Mandarin, Cantonese, Hunan and Jiangnan), Colombian, Cuban, Dutch, Ecuadorian, Egyptian, European, Filipino, Finnish, French, Hong Kong style, Indian, Indochinese, Indonesian, Islamic, Israeli, Italian, Jamaican, Japanese, Korean, Laotian, Latin American, Lebanese, Malaysian, Mediterranean, Mexican, Middle Eastern, Mongolian, Moroccan, Mughlai, Nepalese, Pakistani, Pan-Asian, Peruvian, Russian, Scandinavian, Singaporean, Southwestern, Spanish, Taiwanese, Thai, Tibetan, Turkish, Venezuelan, Vietnamese, seafood and vegetarian.

Menus are from restaurants located in Kenya, Morocco, South Africa, China (Beijing, Hangzhou and Shanghai), Egypt, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia, the Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Tibet, Turkey, Vietnam, Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, England, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Scotland, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Wales, Antigua and Barbuda, the Bahamas, Bermuda, Canada (British Columbia, Manitoba, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Quebec, Saskatchewan and Yukon Territory), Costa Rica, Cuba, Curaçao, El Salvador, Greenland, Guatemala, Mexico, Panama, the United States (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin and Wyoming), Australia, New Caledonia (France) New Zealand, Argentina, Bolivia, Chile, Peru and Venezuela.

Menus types included placemat menus, single sheet menus, trifold and four fold, five fold and seven fold menus and menus in booklet style. Some menus are laminated while others are in vinyl enclosures. Menus range from take away and delivery to eat in and include wine lists as well.

Menus from hotels, cruises and airlines are also included in this series.

The series is divided into 6 subseries: Africa, Asia, Europe, North America, Oceania and South America. The division is based on the 7-continent model, substituting Australia as a continent and replacing it with Oceania for greater geographical coverage.

Tiffin menu

A menu used at a luncheon with Li Hongzhang at Tiffin in 1896.

Chinese Mission menu

Menu is framed. Location is unknown but possibly a menu for a special event as text reads "Chinese Mission. March 15 1898"

Asia

The subseries includes menus from China, (Beijing, Hangzhou, and Shanghai), Hong Kong (Special Administrative Region of the People's Republic of China), Egypt, Guam (United States), India, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia, the Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan (Republic of China), Tibet (Autonomous Region of the People's Republic of China), Thailand, Turkey and Vietnam. Menus feature Chinese, Japanese, Thai, Indonesia, Italian, European, Russian, American, vegetarian and seafood cuisine.

The subseries comprises countries from the following areas: Eastern Asia, South-East Asia and Western Asia and Middle East.

Hong Kong and Tibet have been treated as separate geographical areas for retrieval purposes.

Although part of Russia is found on the Asian continent, all menus from Russia are found in the Europe subseries.

Menus from Hong Kong (1)

File contains trifold, single sheet and booklet style menus. Menus feature Chinese, Italian, American, Japanese, Russian and seafood cuisine. File also contains a banquet menus for Mr. L. Everett and Captain A Seeder and officers of the S.S. Siberia.

Menus from the United States - California (1910)

File contains menu for the Tait-Zinkand Cafe. American-style menu, possibly a special dinner menu. Front cover is a painting of two farmers among bails of hay. Address is 168 O'Farrell Street, San Francisco, California.

Note in blue pen written on back cover: "[JFD?] and friends truly dine here very often. And you see why [?] you auto lights. Best wishes, [Dickee?]"

Frederick A. Urquhart fonds

 • CA UTSC 011
 • Fonds
 • 1921-1983

The fonds contains a small number of personal items belonging to Frederick A. Urquhart. Personal items include a letter and two books.

Urquhart, Frederick A.

சாமுவேல் ஜேம்ஸ் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் சேகரம் 

 • CA UTSC 014
 • Fonds
 • n.d., 1921, 1929-1930, 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988

விளங்கியமையையும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நாளாந்த நடவடிக்கைகளையும் இச்சேகரம் பிரதிபலிக்கிறது.

இச்சேகரம் இலங்கையில் 1950 இலிருந்து 1970 வரையான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற முக்கியமான அரசியல் நிகழ்வுகளை ஆவணப்படுத்துவதோடு இலங்கைத் தமிழர்கள் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களுக்கு சாட்சியமாகவும் விளங்குகிறது.

இச்சேகரம் செல்வநாயகம் அவர்களின் குடும்பம், பின்புலம் தொடர்பான ஆவணங்களையும் அவரது துணைவியார் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் சேகரித்த நினைவஞ்சலி ஆவணங்களையும் கொண்டுள்ளது. மூன்று பிரதான வரிசைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள இச்சேகரம் 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988 ஆகிய காலப்பகுதிகளுக்கான ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவற்றுள் பெருளவிலான ஆவணங்கள் 1960, 1970 காலப்பகுதியைச் சேர்ந்தவை ஆகும்.

தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் கடிதத் தொடர்பு, தனிப்பட்ட பொருட்கள், நிதி மற்றும் தேயிலைத் தோட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. தொழில்சார் ஆவணங்கள் அலுவலகக் கோப்புகள், கட்சி ஆவணங்கள், கடிதத் தொடர்பு, ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள் சுவரொட்டிகள், செய்தித்தாள் துணுக்குகள், நினைவஞ்சலிக் குறிப்பேடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. இச்சேகரம் பின்வருமாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது:

 1. தனிப்பட்ட ஆவணங்கள்
  1.1. எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் தனிப்பட்ட கடிதத் தொடர்பு
  1.2. எஸ். ஜே. வி. மற்றும் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.3. எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.4. தனிப்பட்ட பொருட்கள்/உடைமைகள்
  1.5. பல்வகை கடிதத் தொடர்பு
  1.6. பல்வகை குடும்ப ஆவணங்கள்
  1.7. நிதி ஆவணங்கள்
 2. தொழில்சார் ஆவணங்கள்
  2.1. தொழில்சார் கோப்புகள்
  2.2. தொழில்சார் கடிதத் தொடர்பு
  2.3. ஆவணங்கள்
  2.4. அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்கள்
  2.5. சிலோன் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் லிமிட்டட்/ சுதந்திரன்
  2.6. இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கோப்புகள்
 3. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள்

Chelvanayakam, Samuel James Velupillai

இந்தியாவின் இசை / எச். ஏ. பொப்லி [நூல்]

நூலட்டையின் உட்பகுதியில் செல்வநாயகத்தின் கையொப்பமும் 22 நவம்பர் 1921 என்ற கையெழுத்தும் காணப்படுகிறது.

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 3819 வரை