அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 145681 results

Archival description
அச்சு முன்காட்சி View:

Hide Shimizu Papers

  • CA EAL F007-2023.08
  • Accession
  • ? - 1999
  • [இதன்] பகுதியானHide Shimizu fonds

Contains official documents, newspaper clippings, scrapbooks, photographs and other biographical material related to the life of Japanese Canadian Hide Shimizu and her family members. Includes material related to Shimizu's awards from the Order of Canada, the Order of the Precious Crown (Government of Japan) and the National Association of Japanese Canadians (NAJC).

Shimizu, Hide

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 145681 வரை