அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 2 results

Archival description
Teresa, Mother
அச்சு முன்காட்சி View:
Photograph of Jean Vanier and Mother Teresa
Photograph of Jean Vanier and Mother Teresa
L'Arche Audiovisual Collection
L'Arche Audiovisual Collection