அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 3786 results

Archival description
University of Toronto Scarborough Library, Archives & Special Collections
அச்சு முன்காட்சி View:
Menus from the United States - Hawaii
Menus from the United States - Hawaii
Menus from the United States - New York [191-]-[194-]
Menus from the United States - New York [191-]-[194-]
Menus from the United States - Washington [192-]-[194-]
Menus from the United States - Washington [192-]-[194-]
Menus from the United States - Florida
Menus from the United States - Florida
Frank Buck Movie Stills
Frank Buck Movie Stills
Menus from the United States - Colorado [193-]
Menus from the United States - Colorado [193-]
Menus from the United States - Massachusetts [193-]-[194-]
Menus from the United States - Massachusetts [193-]-[194-]
Frank Buck Ads
Frank Buck Ads
Menus from the United States - Colorado (oversized)
Menus from the United States - Colorado (oversized)
Menu from the United States - Arizona (oversized)
Menu from the United States - Arizona (oversized)
Menus from the United States - Illinois
Menus from the United States - Illinois
Menu from the United States - New Mexico
Menu from the United States - New Mexico
Menu from the United States - Pennsylvania
Menu from the United States - Pennsylvania
Menu from the United States - Connecticut (oversized)
Menu from the United States - Connecticut (oversized)
Menus from Canada - Quebec (oversized)
Menus from Canada - Quebec (oversized)
Menus from the United States - Washington [195-]-[198-]
Menus from the United States - Washington [195-]-[198-]
Menu from the United States - Wisconsin (1950s)
Menu from the United States - Wisconsin (1950s)
Menu from the United States - Maryland
Menu from the United States - Maryland
[Construction oversize photo]
[Construction oversize photo]
IBM System 360, Scarborough College
IBM System 360, Scarborough College
Menu from the United States - unknown location (oversized)
Menu from the United States - unknown location (oversized)
Scarborough College Library Space Requirements
Scarborough College Library Space Requirements
Menus from the United States - Michigan
Menus from the United States - Michigan
Groups of students
Groups of students
Horse stables
Horse stables
Menus from Taiwan (oversized)
Menus from Taiwan (oversized)
Menus from the United States - Alabama (oversized)
Menus from the United States - Alabama (oversized)
Unknown location - no title (4)
Unknown location - no title (4)
3041-3172
3041-3172
Menus from Canada - Ontario (oversized)
Menus from Canada - Ontario (oversized)
Menus from the Bahamas (vinyl)
Menus from the Bahamas (vinyl)
Menus from the United States - California (oversized)
Menus from the United States - California (oversized)
[University of Toronto Sesquicentennial]
[University of Toronto Sesquicentennial]
Menus from the United States - Massachusetts (1893, 1930s-1960s)
Menus from the United States - Massachusetts (1893, 1930s-1960s)
North America
North America
Harley J. Spiller collection
Harley J. Spiller collection
Menus
Menus
Tiffin menu
Tiffin menu
Chinese Mission menu
Chinese Mission menu
Asia
Asia
Menus from Hong Kong (1)
Menus from Hong Kong (1)
Port Arthur
Port Arthur
Unknown location - (1930s-1960s)
Unknown location - (1930s-1960s)
Menus from the United States - California (1910)
Menus from the United States - California (1910)
Menus from the United States - New York - New York county (1916-1960s)
Menus from the United States - New York - New York county (1916-1960s)
Menus from the United States - Ohio (1920s to 1970s)
Menus from the United States - Ohio (1920s to 1970s)
Cook's Tamale Grotto
Cook's Tamale Grotto
சாமுவேல் ஜேம்ஸ் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் சேகரம் 
சாமுவேல் ஜேம்ஸ் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் சேகரம் 
Frederick A. Urquhart fonds
Frederick A. Urquhart fonds
இந்தியாவின் இசை / எச். ஏ. பொப்லி [நூல்]
இந்தியாவின் இசை / எச். ஏ. பொப்லி [நூல்]
முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 3786 வரை