அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 16679 results

Archival description
Item
அச்சு முன்காட்சி View:
Victoria University/Completing the McKinsey Block 4, 6 and 8 St. Thomas Street, 100-110 Charles Street West
Victoria University/Completing the McKinsey Block 4, 6 and 8 St. Thomas Street, 100-110 Charles Street West
[Copenhagen Room]
[Copenhagen Room]
The Whistling Oyster
The Whistling Oyster
Mother Tucker's
Mother Tucker's
Le Provençal
Le Provençal
Old Fish Market, The
Old Fish Market, The
Nanking Tavern and Restaurant
Nanking Tavern and Restaurant
Lichee Garden [Wine List]
Lichee Garden [Wine List]
Kon Tiki
Kon Tiki
Café de l'Auberge
Café de l'Auberge
Rathskeller
Rathskeller
Victoria Station
Victoria Station
Ginsberg & Wong
Ginsberg & Wong
St-Hubert Bar-B-Q
St-Hubert Bar-B-Q
Lichee Garden tid bit platter menu
Lichee Garden tid bit platter menu
Nanking Tavern and Restaurant
Nanking Tavern and Restaurant
Sai Woo
Sai Woo
Bassel's
Bassel's
Ruby Foo's Motor Hotel
Ruby Foo's Motor Hotel
Bali Hai [drink menu]
Bali Hai [drink menu]
Royal York Hotel
Royal York Hotel
Ben Lee
Ben Lee
Pier 4 Storehouse Restaurant
Pier 4 Storehouse Restaurant
Royal York Hotel
Royal York Hotel
Kon Tiki
Kon Tiki
Kon Tiki
Kon Tiki
Golden Dragon Chop Suey House
Golden Dragon Chop Suey House
Sai Woo [take out menu]
Sai Woo [take out menu]
Ruby Foo's Motor Hotel
Ruby Foo's Motor Hotel
Bali Hai [Appetizer list]
Bali Hai [Appetizer list]
Royal York Hotel
Royal York Hotel
[unidentified menus]
[unidentified menus]
Old Homestead
Old Homestead
Ted's
Ted's
Frank's Steak House and Tavern
Frank's Steak House and Tavern
Auberge Le Vieux Saint-Gabriel
Auberge Le Vieux Saint-Gabriel
Greenery, The
Greenery, The
Old Fish Market, The
Old Fish Market, The
Market Grill
Market Grill
Harry's Café
Harry's Café
Lichee Garden luncheon menu
Lichee Garden luncheon menu
Lichee Garden
Lichee Garden
Le Laurier Dining Room
Le Laurier Dining Room
Bali Hai Ports of Call
Bali Hai Ports of Call
[Dong Qia]
[Dong Qia]
Kwongchow Tavern
Kwongchow Tavern
l'Omelette
l'Omelette
Fish House Restaurant, The
Fish House Restaurant, The
Old Fish Market, The
Old Fish Market, The
Village Station Restaurant
Village Station Restaurant
முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 16679 வரை