அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 1441 results

Archival description
Fonds
அச்சு முன்காட்சி View:

Richard Simeon fonds

 • UTA 1774
 • Fonds
 • 1968-2013

Fonds consists of correspondence, subject files, articles, teaching files, research notes and other records documenting the professional life and work of Prof. Richard Simeon. This includes records relating to Prof. Simeon’s PhD thesis and early career, teaching, departmental and curriculum planning at Queen’s University and the University of Toronto, peer reviews, conference attendance, articles and books, and evaluations of student performance.

The fonds also includes significant coverage of Prof. Simeon’s research projects and advisory work, including work for the Forum of Federations, as the research coordinator for the Macdonald Report on Canada’s future, as adviser to Ontario Premiers, and as participant in the Renewal of Canada conferences. Research files cover issues of ethnicity and democratic governance, Canada-U.S. relations, and bilingualism in voluntary associations. Records also document Prof. Simeon’s work relating to constitutional development in post-apartheid South Africa.

Fonds also contains a significant number of electronic files, some transferred directly from Prof. Simeon’s computer, and some on disks. These files relate the range of activities documented throughout the paper records. Files from his computer have been organized into the same 9 series as the paper files. Disks have been kept in their own series (Series 10).

Simeon, Richard

Irene Romana Nosyk fonds

 • UTA 1613
 • Fonds
 • ca 1957-1969

This fonds consists of 13 works of art depicting various zoological specimens. A series of 7 works of art are oil on canvas and framed. They are for the most part untitled works, depicting the origin of life, algae, and caterpillars, among others, and were originally produced for an exhibition in the late 1960s. An unframed series of 6 oil on canvas paintings were produced by the artist for the University’s new Zoology building which opened in 1965. They were not acquired by the Department and never exhibited in the building.
This accession also contains 14 digital photographs showing Irene Nosyk painting charts for the Department of Zoology as well as 43 digital scans of an original scrapbook documenting Nosyk's work at the University of Toronto.

Nosyk, Irene Romana

Macpherson Family fonds

 • UTA 1513
 • Fonds
 • 1933-1992

Correspondence, diaries, greeting cards, photographs, lists of contents of library, obituaries, letters of condolence, and other material documenting the lives of Crawford Brough (C.B.) and Kathleen (Kay) Macpherson and the professional activities of C.B. Macpherson as professor of political science at the University of Toronto. B2019-0044 includes correspondence (1943-1954) documenting their courtship and the early years of their marriage.

Macpherson, C. B.

Robert Bon Lee collection

 • CA UTSC 015
 • Fonds
 • [ca. 1949-1983]

Collection contains 65 Chinese and Polynesian menus mostly from the Toronto area, collected from around the 1950s to 1970s. Also includes some menus from Quebec and the USA.

Lee, Robert Bon

University of Toronto. International Student Centre fonds

 • UTA 1893
 • Fonds
 • 1948-1970

This fonds contains 2 accessions from the Univerisity of Toronto's International Student Centre. See accession-level description for details.

Univerisity of Toronto. International Student Centre

University of Toronto Archives and Records Management Services fonds

 • UTA 0003
 • Fonds
 • 1956-2006

This fonds contains 13 accessions from the University of Toronto Archives and Records Management services. See accession-level descriptions for details.

University of Toronto Archives and Records Management Services

Victoria University (Toronto, Ont.). Bursar's Office fonds

 • CA ON00357 2001
 • Fonds
 • 1831-2017

Fonds consists of the records from the Upper Canada Academy and the period when Victoria University (formerly College) was situated in Cobourg. It includes records of the Academy Treasurer, John Beatty and of the Bursars/Treasurers, John Potts and George Cox.

Subsequent records are from the Bursars of Victoria University:
W.J. Little (1932-1951)
W.C. James (1951-1963)
F.C. Stokes (1963-1985)
Larry Kurtz, (1985-2003)
David Keeling (2004-2009)
Ray deSouza (Present)

Victoria University (Toronto, Ont.). Bursar's Office

Ian Hacking fonds

 • UTA 1339
 • Fonds
 • 1854-2015 [predominant 1980-2010]

Fonds consists of records documenting the professional and personal life of analytic philosopher and professor, Dr. Ian Hacking. Records primarily focus on the academic and publishing activity of Dr. Hacking from the early 1980’s to 2010. The material reflects the broad and diverse interests of Dr. Hacking in his work, as well as his exchange with scholars in diverse fields. Records include correspondence, manuscripts and drafts of written works, reprints, lecture notes, and extensive subject files. Additionally, correspondence, press clippings, and photographs chronicle Dr. Hacking’s professional and academic achievements.

Fonds also documents aspects of Dr. Hacking’s personal and family life. These include diaries and notebooks of Dr. Hacking, birth and marriage certificates, drawings by his children, family snapshots, as well as correspondence, photographs and copies of records from the Hacking and MacDougall families.

See series and sub-series descriptions for additional information.

Hacking, Ian

James E. Till fonds

 • UTA 1827
 • Fonds
 • 1910-2009

Personal records of James E. Till, consisting primarily of correspondence, honours and awards, teaching materials, research and administrative files, manuscripts and addresses (including slides), interviews, and photographs, documenting Dr. Till's career as a professor of medical biophysics at the University of Toronto and as a cancer specialist. Includes files on the Centre (later Joint Centre) for Bioethics and the Department of Medical Biophysics at the University of Toronto, the Canadian Cancer Society and the Ontario Cancer Institute /Princess Margaret Hospital.

Till, James E.

University of Toronto. Department of Molecular Genetics fonds

 • UTA 0063
 • Fonds
 • 1958-1976

This fonds contains 4 accessions of records from the Department of Molecular Genetics and its predecessors. See accession-level descriptions for details.

University of Toronto. Department of Molecular Genetics

University of Toronto Press Incorporated fonds

 • UTA 1903
 • Fonds
 • 1897 - ca. 2000

This fonds contains 33 accessions from the University of Toronto Press

University of Toronto Press Incorporated

Royal Conservatory of Music fonds

 • UTA 0185
 • Fonds
 • 1887-1984

This fonds contains 9 accessions of records from the Royal Conservatory of Music. See accession-level descriptions for details.

Royal Conservatory of Music

David Dunlap Observatory fonds

 • UTA 0023
 • Fonds
 • 1910-1996

This fonds contains 2 accessions from the David Dunlap Observatory. See accession-level descriptions for details.

David Dunlap Observatory

International Forum Foundation fonds

 • UTA 1415
 • Fonds
 • 1965-1972

Fonds consists of material related to Teach-in's organized by the International Forum Foundation and held at the University of Toronto.
1965 – Revolution and Response
1966 – China: Coexistence or Containment
1967 – Religion and International Affairs
1968 – Exploding Humanity: Crisis in Numbers

Includes minutes of meetings, correspondence, memoranda, notes, financial records, programs, publicity and press coverage, audiotapes of pre-Teach-in lectures (1967), speeches, a colour film of Secretary General U Thant's address to the Third International Teach-in (1967), photographs and publications.

International Forum Foundation

Upper Canada College fonds

 • UTA 0220
 • Fonds
 • 1824-1961

This fonds from Upper Canada College contains 2 accessions. See accession-level descriptions for more details.

Upper Canada College

University of Toronto. Biblical Club fonds

 • UTA 0226
 • Fonds
 • 1908-1917

This fonds contains 1 accession;

A1992-0013: Includes one bound volume of minutes of the Biblical Club from 1908 to 1917 as well as an undated members list.

University of Toronto. Biblical Club

University of Toronto. Board of Governors. Women's Building Committee fonds

 • UTA 0227
 • Fonds
 • 1921-1965

Fonds contains 1 accession.

A1983-0047: Minutes and correspondence for the Women's Building Advisory Committee (1921-1965); the Falconer Hall Advisory Committee (1952-1959), Benson Building Advisory Committee (1958-1959) and building plans (1937-1956); photoprints (colour and b&w) and colour slides of construction of Women's Athletic Building (1958-1959); colour slides of informal views and portraits of women faculty. Thesis by Zerada Slack (1934) on "The development of physical education for women at McGill University" (mfm).

University of Toronto. Board of Governors. Women's Building Committee

University of Toronto. Centre for Large Scale Computation fonds

 • UTA 0012
 • Fonds
 • 1985-1986

This fonds consists of 1 accession.

A1986-0038: Consists of correspondence, reports, submissions and evaluations, and minutes of meetings relating to the acquisition of a supercomputer.

University of Toronto. Centre for Large Scale Computation

University of Toronto. Division of Community Health fonds

 • UTA 0041
 • Fonds
 • 1962-1969

This fonds contains 1 accession.

A1978-0064: Contains lecture notes on epidemiology (some by Harding Le Riche), mostly for second year students, with material from other universities relating to second year courses in preventive medicine and public health

University of Toronto. Division of Community Health

University of Toronto. Department of German fonds

 • UTA 0052
 • Fonds
 • 1916-1972

This fonds contains 2 accessions.

A1973-0042: Contains six bound and one looseleaf volumes of minutes of meetings of the combined Departments of German (1916-1959, 1966-1972), with some correspondence relating thereto.

A1974-0025: Contains memoranda and correspondence relating to curriculum and petitions (1958-1972); minutes of the Department of Modern Languages and Literatures (1961-1963, 1967-03-22); term text translations (1960-1964) and examination results (1965-1966).

University of Toronto. Department of German

University of Toronto. Department of Laboratory Medicine & Pathobiology fonds

 • UTA 0235
 • Fonds
 • 1958-2004

This fonds contains 1 accession.

A2011-0019: Contains records of the Laboratory Medicine & Pathobiology including newsletters (1986-2007), Chair's files, committee minutes, program review files, personnel files (1958-2004) and doctoral student files (1984-2001).

University of Toronto. Department of Laboratory Medicine & Pathobiology

University of Toronto. Department of Philosophy fonds

 • UTA 0071
 • Fonds
 • 1912-1970

This fonds contains 3 accessions.

A1969-0003: The materials in this accession, transferred from the University of Toronto’s Department of Philosophy, consist mostly of the papers of Fulton H. Anderson, who was chairman of the Department of Philosophy from 1946 to 1962. Also included are some of the papers of George S. brett, who was Chariman of the same department prior to Anderson. The covering dates of the whole accession are 1912-1958.

This material has been divided into four general categories:

I. Chairmanship Papers -- Anderson’s and Brett’s correspondence in their capacity as Chairman of the Department of Philosophy.

II. Professional Papers -- Correspondence, class notes, and other material relating to Anderson’s and Brett’s roles as Professors of Philosophy.

III. Philosophy Papers -- Manuscripts, book reviews, drafts of articles and correspondence reflecting Anderson’s vocation as a professional philosopher.

IV. Personal Papers -- Anderson’s tax returns, insurance claims, and some personal correspondence.

The folders of material in the seven boxes have been numbered consecutively from 1-377 for easy reference. The following pages of this finding aid outline in greater detail the scope and content of material in each of the above-mentioned four general divisions

A1974-0010: Contains correspondence, subject and financial files of the Graduate and Undergraduate Departments; records relating to appointments and committees; correspondence with Dept. of Ethics, Division of University Extension, Library, colleges and other universities during the chairmanship of Thomas Anderson Goudge.

A1979-0026: Contains records relating to the publishing of "Symposia: A Student's Journal of Philosophy".

University of Toronto. Department of Philosophy

University of Toronto. Department of Physiology fonds

 • UTA 0074
 • Fonds
 • 1921-1976

This fonds contains 1 accession.

A1986-0031: Contains lecture notes, course and lab outlines, committee reports, and applications for grants in aid.

University of Toronto. Department of Physiology

University of Toronto. Department of Physical Therapy fonds

 • UTA 0239
 • Fonds
 • 1950-1983

This fonds contains 2 accessions
A2015-0011: This accession contains student files for the graduating classes of the Bachelor of Science in Physical Therapy program from 1974 - 1983. The accession also contains Student Staff Communications Committee minites (1967), appointments and payment records (1951-1958), salary information (1951-1969) and other miscellaneous records from the Department of Physical Therapy
A2015-0017: Contains students transcripts for Physical Therapy

University of Toronto. Department of Physical Therapy

University of Toronto. Department of Chemistry fonds

 • UTA 0038
 • Fonds
 • 1883-1967

This fonds contains 2 accessions from the Department of Chemistry. See access-level descriptions for more details.

University of Toronto. Department of Chemistry

University of Toronto. Department of Graduate Records fonds

 • UTA 0053
 • Fonds
 • ca. 1827 - 1970

This fonds contains 2 accessions from the the Department of Graduate Records. See accession-level descriptions for details.

University of Toronto. Department of Graduate Records

University of Toronto. Office of the Chancellor fonds

 • UTA 0160
 • Fonds
 • 1972-2004

This fonds contains 3 accessions of records for the Office of the Chancellor. See accession-level descriptions for more details.

University of Toronto. Office of the Chancellor

University of Toronto. Joseph L. Rotman School of Management fonds

 • UTA 0138
 • Fonds
 • 1946-1992

This fonds contains 3 accessions of records from the Rotman School of Management and its predecessors. See accession-level descriptions for details.

University of Toronto. Joseph L. Rotman School of Management

University of Toronto. Innis College fonds

 • UTA 0126
 • Fonds
 • 1963-1980

This fonds contains 3 accessions of records from Innis College. See accession-level descriptions for details.

University of Toronto. Innis College

University of Toronto. Joint Committee on External Hiring fonds

 • UTA 0137
 • Fonds
 • 1993-1996

This fonds contains one accession from the University of Toronto's Joint Committee on External Hiring. See accession-level description for details.

University of Toronto. Joint Committee on External Hiring

University of Toronto. School of Engineering Research fonds

 • UTA 0191
 • Fonds
 • 1920-1966

This fonds contains 1 accession from the School of Engineering Research. See accession-level description for details.

University of Toronto. School of Engineering Research

University of Toronto. Senior College fonds

 • UTA 0299
 • Fonds
 • 1998-2015

This fond contains 1 accession. See accession-level description for details.

University of Toronto. Senior College

University of Toronto. Faculty of Information (iSchool) fonds

 • UTA 0102
 • Fonds
 • 1905-2008

This fonds consists of 14 accessions from the University of Toronto's Faculty of Information (iSchool) and its precursors. See accession-level descriptions for more details.

University of Toronto. Faculty of Information (iSchool)

University of Toronto. Centre for Research in Librarianship fonds

 • UTA 0228
 • Fonds
 • 1971–1983

This fonds consists of 1 accession.

A2008-0007: Consists of project proposals, project files, final reports, and correspondence of the Centre for Research in Librarianship in the Faculty of Library Science.

University of Toronto. Centre for Research in Librarianship

University of Toronto. Faculty of Medicine fonds

 • UTA 0105
 • Fonds
 • 1880-2016

This fonds consists of 57 accessions from the University of Toronto's Faculty of Medicine. Many of the accessions are from the Office of the Dean, while others are from other administrative units and programs. See accession-level descriptions for more details.

University of Toronto. Faculty of Medicine

James Alexander Little fonds

 • UTA 1480
 • Fonds
 • 1951-1996

The records in this accession document Dr. Alick Little’s research, teaching and publication activities over a forty-year medical career with the University of Toronto and two teaching hospitals, Sunnybrook and St. Michael’s in Toronto. Arranged in six series, the records reflect Dr. Little’s primary professional activity as a medical researcher and administrator of multiple medical studies. Areas of research include the relationship of lipids and heart disease, hereditary fructose intolerance and coronary atherosclerosis. His activities in various professional associations both in Canada and the United States, including his participation on committees, as well as his role in University of Toronto academic and administrative functions are not documented in any detail. Series 1 contains general correspondence with colleagues, students, faculty and administrators at the University of Toronto and other teaching hospitals relating to research, teaching and publication activities. Also included are letters of reference for his staff, research associates and students as well as records documenting other professional relationships with organizations such as the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.

The records documenting his activities at Sunnybrook Hospital are primarily concerned with his participation in the Atherosclerosis Project sponsored from 1952 to 1962 by the Department of Veterans Affairs. This study was one of the first in Canada to study the link between lipids and heart disease. These records document fairly completely the administrative history of this study at Sunnybrook, the nature and scope of the research conducted by Dr. Little and his team, the data collected as well as the research results. Series 5 consists of patient case files and summarized data for both control and study groups, data files on other diseases studied in conjunction with the primary study, correspondence, annual reports, and manuscripts of articles.

Although his association with St. Michael’s Hospital dates from the early 1950’s when he established the Diabetic Clinic, the records in Series 2 document primarily his activities following the establishment of the Toronto/McMaster Lipid Research Clinic (LRC) in 1973. In addition to his role as Director of the LRC (see A2002-0009), Dr. Little spearheaded the establishment of other programs at St.Michael’s Hospital. These include the Clinical Investigation Unit and the Lipid Research Laboratory. Records of the Clinical Investigation Unit’s fructosemia case study are included within this series. His participation in the hospital’s Advisory Committee, Department of Medicine and as director of the Division of Endocrinology and Metabolism is also documented in this series. Grant application records in Series 4 document requests for funds for other studies on related topics from 1968 to 1992 from the Ontario Heart Foundation (and its successor body, the Heart and Stroke Foundation) as well as Health and Welfare Canada and the U.S. National Institutes of Health. These records also document through curriculum vitae and other records many of the people who were members of the study team collaborating with Dr. Little.

While the bulk of records related to Dr. Little’s work at the Toronto/McMaster Lipid Research Clinic are included in A2002-0009, research material from specific studies conducted through the Toronto McMaster Lipid Research Clinic comprise Series 7 of the J. A. Little fonds. Documentation includes material related to the Apolipoprotein C-II Deficiency Study, the Coronary Primary Prevention Trial (CPPT), as well as components of the multi-year Toronto McMaster Lipid Research Clinics Population (Prevalence) Studies.

Throughout his career, Dr. Little wrote, lectured and published extensively on his own and as part of a research group. Series 3 provides a fairly complete collection of his manuscripts of both published and unpublished writings dating from his time as research associate to professor of medicine at the University of Toronto. Articles on the results of the Department of Veterans Affairs study will be found in Series 5. Manuscripts relating to the official reports produced for the Toronto/McMaster Lipid Research Project are not among these papers and will be found in A2002-0009.

Little, James Alexander

Peterkin Williamson Family fonds

 • UTA 1661
 • Fonds
 • 1906-1989

Fonds consists of 3 accessions

B2013-0020: 1910-1918: Documents, photographs and artifacts document three generations of the Peterkin - Williamson family. Most of the items relate to Marie Peterkin (B.A. 1919) including a photo album with family photos, photos of fellow students, house parties in Bala and the Toronto Island, convocation,, fellow female workers on break at the munitions factory during World War I. There are also a few items for Ruby Peterkin, aunt to Marie Peterkin, who served in Salinika as nurse in the No. 4 Canadian General Hospital. There are a few photos including two from Salonika as well as an engraved letter opener from her time overseas. Marie Peterkin married John Williamson (B.A. 1910) and their daughter is the donor of this accession Mary Williamson (B.A. 1955). This accession includes the graduating portrait for each as well as two UT letters earned by Mary.

B2014-0013: Photo album originally belonged to John D. Williamson (B.A. 1910) and documents various members and activities of the Williamson family members. Photos show campus views of grounds and students ca. 1906 – 1917 as well as a trip to western Canada 1912, and to Temagami 1916 and 1917. There are also two portraits of J.Peter Williamson, son of John D. Williamson.

B2017-0015: Includes 60th Anniversary Distinguished Graduate Award medal, won by Mary Williamson, alumnus of the Faculty of Library and Information Science. Includes accompanying photograph and letter. One photograph of Marie Peterkin (Williamson) taken ca. 1950 with former U.C. classamate Vida Peene (U.C. 1919). Finally there are a series of photographer proof portraits of J.Peter Williamson in military uniform, 1951.

B2019-0026: Consists of Two binders of collected documents on Marie Peterkin (B.A. 1919) and John Williamson (B.A. 1910) including memoriabilia, legal documents, photographs, diaires, correspondence and some family histories. This accession also has a photo album documenting the couple's trips to Bermuda and Florida in the 1950s and 1960s. There are two oversized certificates for John Williamson.

Peterkin Williamson Family

Kathleen Parlow fonds

 • CA OTUFM 02
 • Fonds
 • 1878-1967, 2016, predominant 1908-1950

Fonds consists of material relating to Kathleen Parlow's personal life and her musical career, including photographs, correspondence, daybooks, sheet music, concert programs, press, and personal material.

Parlow, Kathleen

Henri Nouwen fonds

 • CA ON00389 F4
 • Fonds
 • 1910 - 1997, 1964 - 1996 predominant

Fonds consists of 15 series:

 1. Manuscripts
 2. General files
 3. Calendar files
 4. Personal records
 5. Publisher files
 6. Financial files
 7. Teaching materials
 8. Nouwen’s education records and study notes
 9. Published works
 10. Video recordings of Nouwen
 11. Sound recordings
 12. Collected materials
 13. L'Arche Daybreak administrative files
 14. Ephemera and artifacts
 15. Photographs

Nouwen, Henri J.M.

Myron Schaeffer fonds

 • CA OTUFM 55
 • Fonds
 • 1959-1965

Fonds consists of Myron Schaeffer's notes and drafts for lectures, articles, and an unpublished book on electronic music. The fonds also contains condolence correspondence following his death, his obituary, and scores and sketches for a couple of his electronic compositions.

Schaeffer, Myron

Gustav Ciamaga fonds

 • CA OTUFM 06
 • Fonds
 • 1962-2012

Fonds consists of the personal and professional records of Gustav Ciamaga, including correspondence with Hugh Le Caine, lecture notes, programs, and audio recordings created in the University of Toronto Electronic Music Studio (UTEMS).

Ciamaga, Gustav

சாமுவேல் ஜேம்ஸ் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் சேகரம் 

 • CA UTSC 014
 • Fonds
 • n.d., 1921, 1929-1930, 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988

விளங்கியமையையும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நாளாந்த நடவடிக்கைகளையும் இச்சேகரம் பிரதிபலிக்கிறது.

இச்சேகரம் இலங்கையில் 1950 இலிருந்து 1970 வரையான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற முக்கியமான அரசியல் நிகழ்வுகளை ஆவணப்படுத்துவதோடு இலங்கைத் தமிழர்கள் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களுக்கு சாட்சியமாகவும் விளங்குகிறது.

இச்சேகரம் செல்வநாயகம் அவர்களின் குடும்பம், பின்புலம் தொடர்பான ஆவணங்களையும் அவரது துணைவியார் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் சேகரித்த நினைவஞ்சலி ஆவணங்களையும் கொண்டுள்ளது. மூன்று பிரதான வரிசைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள இச்சேகரம் 1933-1937, 1939-1940, 1944-1988 ஆகிய காலப்பகுதிகளுக்கான ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவற்றுள் பெருளவிலான ஆவணங்கள் 1960, 1970 காலப்பகுதியைச் சேர்ந்தவை ஆகும்.

தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் கடிதத் தொடர்பு, தனிப்பட்ட பொருட்கள், நிதி மற்றும் தேயிலைத் தோட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. தொழில்சார் ஆவணங்கள் அலுவலகக் கோப்புகள், கட்சி ஆவணங்கள், கடிதத் தொடர்பு, ஏனைய ஆவணங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள் சுவரொட்டிகள், செய்தித்தாள் துணுக்குகள், நினைவஞ்சலிக் குறிப்பேடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. இச்சேகரம் பின்வருமாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது:

 1. தனிப்பட்ட ஆவணங்கள்
  1.1. எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் தனிப்பட்ட கடிதத் தொடர்பு
  1.2. எஸ். ஜே. வி. மற்றும் எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.3. எமிலி கிரேஸ் செல்வநாயகம் கடிதத் தொடர்பு
  1.4. தனிப்பட்ட பொருட்கள்/உடைமைகள்
  1.5. பல்வகை கடிதத் தொடர்பு
  1.6. பல்வகை குடும்ப ஆவணங்கள்
  1.7. நிதி ஆவணங்கள்
 2. தொழில்சார் ஆவணங்கள்
  2.1. தொழில்சார் கோப்புகள்
  2.2. தொழில்சார் கடிதத் தொடர்பு
  2.3. ஆவணங்கள்
  2.4. அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்கள்
  2.5. சிலோன் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் லிமிட்டட்/ சுதந்திரன்
  2.6. இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி கோப்புகள்
 3. நினைவஞ்சலி ஆவணங்கள்

Chelvanayakam, Samuel James Velupillai

James D. Prentice fonds

 • UTA 1675
 • Fonds
 • 1936-2018

Records in this fonds document Prof. Prentice’s career from his early years as a graduate student up until his retirement in 1995 with special emphasis on the 1960s to the mid 1980s. The bulk of the records (Series 1, 4, 5 and 6) focus on his pioneering research in physics and the various scientific collaborations in which he took part. These records, that include correspondence, notes, minutes of meetings and agenda of associations, papers and addresses not only document Prof. Prentice’s career but reveal much about the international co-operation among scientist in the world of experimental particle physics. They also document the various associations, committees and groups that facilitated this co-operation. Series 2, 3, 9 document his role as a teacher and faculty member of the Department of Physics. Records relating to his own education can be found in Series 7 while his activities as a social activist are documented in Series 8.

Prentice, James D.

Alison Prentice fonds

 • UTA 1674
 • Fonds
 • 1951-2018

This fonds consists of 3 accessions which together give a fairly complete documentation of Prof. Prentice’s career as a scholar, mentor and teacher. Extensive correspondence, memos, e-mails, research notes and manuscripts found in various series document her scholarly contributions. Correspondence with students, letters of recommendation and her leadership on associations and projects document her wide influence among historians. Since she was a pioneer in the teaching of women’s history, her teaching files found in Series 9 are important resources in studying women’s history as an emerging discipline in higher education.

Perhaps most importantly however, this fonds documents the network of Canadian academics, most of which were women, in the area of women’s history, the history of education and women’s studies in general. Many of Prof. Prentice projects and publications were collaborative and therefore the fonds documents her relationship with this network of women historians. It is also evident that through these collaborations, Prof. Prentice was not only at the centre of women’s studies within her own generation but also influenced the next generation of scholars who have gone on to make their own contributions in history departments and women’s studies programs throughout Canadian universities.

Prof Prentice is a pioneer in both teaching and researching women’s history. As a result, these records will be of interest to anyone researching the evolution of women’s history as a discipline, the teaching of the history of education and women’s history as well the role of women in higher education.

Prentice, Alison

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 1441 வரை