அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 1 results

Archival description
Victoria University (Toronto, Ont.). Office of Alumni Affairs & Advancement
உயர்நிலைத் தேடல் இடப்புகள்
அச்சு முன்காட்சி View:

Victoria University (Toronto, Ont.). Office of Alumni Affairs & Advancement fonds

  • CA ON00357 2074
  • Fonds
  • 1904-2016, predominant 1976–2016

Fonds consists of the records of Larry Davies, the Director of the External Relations and Development Department, primarily outgoing correspondence as well as records documenting the relationship between the Department, alumni, and alumni groups such as the Alumni of Victoria College (AVC) and the Emmanuel College Alumni/ae Association. Records also document fundraising and development activities as well as the planning and hosting of events such as reunions and milestone celebrations.

Fonds contains lists of Permanent Class Executives of Victoria College, guest book and transcripts of addresses given at the Memorial Service held for Victoria University President A.B.B. Moore, promotional material, questionnaires, notes, lists, correspondence, research material, reports, financial records, annual reports, and photographs.

The fonds is made up of seven series: Series 1: Special Events and Celebrations; Series 2: Campaigns and Fundraising; Series 3: Records of the Director; Series 4: Records related to Victoria College Alumni; Series 5: Publications and Newsletters; Series 6: Records related to Emmanuel College Alumni; and Series 7: Photographs.

Victoria University (Toronto, Ont.). Office of Alumni Affairs & Advancement