அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 1 results

Archival description
Victoria University Library - Special Collections Hoeniger, Frederick Julius David
அச்சு முன்காட்சி View:

F. David Hoeniger fonds

  • CA ON00399 48
  • Fonds
  • 1951-1997

The fonds consists of manuscripts, correspondence, notes, research material and other records relating to publications and intended publications, 1957-1992, including Types of Shakespearean Romance with interpretations of Cymbeline, The Winter's Tale and The Tempest, Pericles, and Medicine and Shakespeare in the English Renaissance; manuscripts, notes, announcements, correspondence and other records relating to lectures and papers given at conferences and seminars, 1964-1997; correspondence, course notes and outlines, research material and other records relating to other academic work, 1951-1980; and photographs of illustrations used in essay in Science and the Arts in the Renaissance.

Hoeniger, Frederick Julius David