அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 57592 results

Archival description
உயர்நிலைத் தேடல் இடப்புகள்
அச்சு முன்காட்சி View:

Montcalm and Wolfe

 • CA OTUTF wolfe 00008
 • Collection
 • n.d.

2 volumes holding various collection of illustrated portraits, views, autographs, maps, and extracts.

[Book of German chromolithographed trade label samples]

 • CA OTUTF M-10 00323
 • Collection
 • n.d.

Collection of 558 chromolithographed trade labels intended for the Indian and Chinese market.
Many samples bear the names of the colours, places of manufacture, and names of local merchant companies in China and India including Carlowitz & Co. and Manilal Mooljee.
Probably produced by Paul Israel in Werra, Germany.
Samples are illustrated with Asian and Indian motifs, and include mythological and religious figures, including characters from Journey to the West

University of Toronto. Faculty of Forestry

Lecture notes of Dr. Fernow for forestry courses, early 20th century; photoprint scrapbook showing logging operations, forests in Finland with "J.H.White Toronto" on cover (n.d.); other unidentified notes taken at lectures in forestry (n.d.).

Meanwhile : for marimba and piano

File contains the manuscript score and performance notes for John Beckwith's composition "Meanwhile" for marimba and piano (estimated duration 10 min., 30 sec.).

Notes

 • UTA 1322-2-B2016-0018/001(01)
 • File
 • n.d.
 • [இதன்] பகுதியானJ.H. Galloway fonds

Various text including "A textbook of tropical agriculture" / H.A. Alford Nicholls

Cuba

 • UTA 1322-2-B2016-0018/006(02)
 • File
 • n.d.
 • [இதன்] பகுதியானJ.H. Galloway fonds

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 57592 வரை