அச்சு முன்காட்சி மூடுக

Showing 137172 results

Archival description
அச்சு முன்காட்சி View:

Bissell 1993 accession

  • UTA 1060-B1993-0015
  • Accession
  • 1930-1993
  • [இதன்] பகுதியானClaude Bissell fonds

Correspondence, course notes, lecture notes, scrapbook, notes, manuscripts, articles, programs, photoprints, posters, and press clippings documenting the career of Claude Bissell as a student, a professor of English literature, and as an administrator, especially in his capacity as president of Carleton College (Ottawa) and the University of Toronto.

Memorabilia

  • UTA 1060-B1993-0015-1-B1993-0015/002(10)
  • File
  • 1938-
  • [இதன்] பகுதியானClaude Bissell fonds

முடிவுகள் 1 இலிருந்து 50 இன் 137172 வரை