அறிக்கைகள்

May Convocation - Honorary Degree Recipient's Speech

இந்த உருப்படியுடன் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் எதுவும் இல்லை