அறிக்கைகள்

“The need for cumulative synthetic theory” Canadian geographer, 35, 1, 1991, pp 2-9

இந்த உருப்படியுடன் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் எதுவும் இல்லை