அறிக்கைகள்

…No longer than ten (10) minutes / R. Murray Schafer

இந்த உருப்படியுடன் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் எதுவும் இல்லை