அறிக்கைகள்

“The true believer” by Eric Hoffer. Ukrainian manuscript. Translated and edited by G. Luckyj

இந்த உருப்படியுடன் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் எதுவும் இல்லை