அறிக்கைகள்

Tower and north block - east wing (123D)

இந்த உருப்படியுடன் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் எதுவும் இல்லை